Corfu Museum

Petsalis: Collection Of Corfu Island,Greece documents

 

Η εφημερίδα

Δημοσιεύει τις 28 Αυγούστου του 1833 το πιο κάτω άρθρο:

Η Επτανησιακή Σάτυρα του κ π . Κουνιάκη

Όταν κατά το 1824 αφίκετο εις Κέρκυραν ώς "Αρμοστής των Ιονίων Νήσων και Αγγλος «Φρειδερίκος Άδαμ» , οι Ιόνιοι εόρτασαν την άφιξή του, ως έναν οιωνό άριστον . Ο Αδαμ , διά νά δείξει τα φιλόλαα αυτών αισθήματα , ενυμφεύθει την περικαλήν Κερκυραίαν ζωντοχήραν  Ελληνίδα «σούφη»  Νίνα Παλατιανού  . Οι γάμοι του επανηγυρίσθησαν πανταχού με ένθουσιασμόν, Πρώτον έργον του "Αδαμ , ήτο ή διάθεσις 35 χιλιάδων λιρών στερλι νών διά την έκ του καταστρεπτικού σεισμού του 1825 παθούσα Νήσον Λευκάδα . Ηγόρασε κατόπιν το πρώτον ατμόπλοιο διά την συγκοινωνία των Νήσων , οποίο έφερε το όνομά του και μετέπειτα επωνομάσθη « Επτάνησος », κατήργησε την τοκογλυφίαν και τα λεγόμενα « προστύχια » προεξοφλήσεις . Ιδρυσε το μέγα έν Κερκύρα υδραγωγείον εξ ου έκτοτε  υδρεύεται  η πόλις , και όμως παρ ' όλα ταύτα τα φιλοπρόοδα έργα του Άδαμ , ο επτανησιακός λαός εδυσφόρει σφόδρα , διότι δεν διέκρινεν ουδαμού ίχνος βελτιώσεως της οικονομικής καταστάσεώς του . Οι κατάσκοποι ( σπιούνοι ) . όργανα της μυστικής Αγγλικής αστυνομίας , κατετυράνουν και επίεζον τον λαόν . Οι φίλα προσκείμενοι προς την κυβέρνησιν του άρμοστού απελάμβανον των αγαθών , ενώ ο λαός επένετο και εμίσει σφόδρα την Αγγλικήν κατοχήν . Το μίσος τούτο , δεν έβράδυνε να εκσπάσει κατά της Αγγλικής Διοικήσεως . Το 1830 δύο τολμηροί και αποφασιστικοί Κεφαλλήνες , ο Παναγής Κεφαλάς και ο Πυλαρινός Ταμπακόνας , ετύπωσαν εις χιλιάδες αντιτύπων , Ελληνιστί και Ιταλιστί , την κάτωθι πρώτην τότε σάτιραν .

«Ιόνιε Λαέ!

Όποιος έλθη και σας φέρει

γράμματα κι ' αναφοράς

για να βάλετε αποκάτω

θέλησι και υπογραφάς .

 Μάθετε ακριβώς πολίται ,

είναι όλες διαβολιές ,

των τυράννων μας Ιγγλέζων

όπου ξέρουνε πολλές.

Επειδή η ευσπλαχνία

 Παντοκράτορος Θεού

θέλει την ελευθερίαν

του Ιονικού λαού

προσπαθεί ο τύραννός μας

να βαστάξη τον ζυγόν

και για πάντα να μάς φέρη,

όπως φέρουν τον τυφλόν .

Τας υπογραφής ζητάει,

με αυτάς στους βασιλείς

να ειπούμε πώς ο Ιγγλέζος

έκαμε μάς ευτυχείς .

Πλην , εις μάτην , είναι άλλοι

την αλήθεια να ειπούν ,

τούς μυρίους να συστήσουν ,

 τρόπους που μας τυραννούν

 και εξόχως ζωγραφίαν ,

 θελει δώσουν τρομεράν

Εις την προσωποληψίαν

και αδικίαν φοβεράν.

 Δίδοντας δύο και τρία

 τα ιμπιέγα (αξιώματα )

αν κι' ανάξιος δι' ένα ,

μα είναι σπιόνος φοβερός

μόνον ενός .

Και οι έντιμοι πολίται

από γένος και σοφοί

είναι όλοι αμελημένοι

κι έχουν χρεία για τροφή.

΄Ιδετε παιδάρια ολούθε

με εις πάγες τις πολλές

να γεμίζουνε τις πόρνες,

απ' τις εύμορφες στολές ;

 ΄Ιδετε σοφούς ανθρώπους

να πεινάνε για ψωμί

πάντα οι ίδιοι στα έμπιέγα ,

 πάντα οι άλλοι είναι γυμνοί !

Τι  Γκοβέρνο είναι τούτο ,

τι πατέρας μισητός,

πέντε δέκα ευτυχίζουν

και λιμάζει ο λαός !

Πώς μπορεί τέτοιο Γκοβέρνο

 ν ' αγαπηθή ποτέ ριψε πύρ,

 κατάκαυσέ το Παντοδύναμε θεε !

Τούτο δεν είναι Γκοβέρνο,

είναι σύναξις ληστών

και Καλποσπεκοντατόρων

Φαλιδαπραγματευτών !

Πόσα άλλα θα ειπούμε

 και εδώ και στάς Αυλάς

 πού θα φρίξη η Ευρώπη

εις τας τόσας συμφοράς .»

 

Εις την πρώτην ταύτην ελληνικήν σάτυραν ο Αδαμ , απήντησε διά κεραυνού. Στρατός και στόλος έφθασεν εις Κεφαλληνίαν με επί κεφαλής τον ίδιον. Εφυλάκισεν αμέσως τον ιερέα Μεταξάς , τον Παναν Φλαμιάτον , τον Καμίλλον και Νικόλαος Δελαδέτσιμαν, τον Ιωάννη Λοβέρδο , τον 'Αναστάσιον Μεταξαν , τον Ανδρέα 'Αντύπαν και Νικόλαο Κατσαΐτην και διέπραξε τοιαύτας ώμότητας , ώστε η Αγγλική Κυβέρνησις ηναγκάσθη να τον αντικαταστήση διά τού Μαγδονάλ.

“ Ο 'Αδαμ, τοσούτον εξωργί σθη διά την απόλυσίν του , ώστε κατεθρυμμάτισεν άπαντα τα πολύτιμα έπιπλά του Παλατίου Κερκύρας , άτινα είχε φέρει εκ Λονδίνου . Η Σάτυρα αύτη, υπήρξε τρόπον τινά το σύνθημα της εξεγέρσεως των “Επτανησίων κατά της Αγγλικής κατοχής. Και τον πρώτον πυρήνα της ανεξαρτησίας ίδρυσαν αμέσως  οι εκ των τότε κορυφαίων Eπτανησίων , ο σοφός 'Ανδρέας Μουστοξύδης, ο ποιητής Ιωάννης Πετριτσόπουλος,  ο Δάνδολος, ο Βράιλας 'Αρμένης, ο Φωκάς, ο Γεράσιμος Λιβαδάς πινίατόρος , ο ιερεύς Τυπάλδος Πρετεντέρης , ο Κοσμέτος Βαλσαμάκης , ο ' Αννινος Κανδιά- νος Ρώμας, ο Μακρής , ο Κούρσουλας, ο Καρβελάς , ο Δ . Μεταξάς , ο Φραγκόπουλος και οι Λευκάδιοι Μάρκος Τσαρλάμπας και Ναπολέων Ζαμπέλης. Και πράγματι , μετά πάροδον δεκάδων ετών , οι αγώνες των , τα μαρτύριά των , και η πίστις αυτών έχάρισαν εις τας επτά νύμφας του Ιονίου την έλευ θερίαν και έκόσμησαν το στέμ μα του Βασιλέως Γεωργίου

Αναζήτηση

Corfu Museum

Corfu Museum….τι μπορεί να είναι αυτό;

Θα το έλεγα με μια λέξη…. Αγάπη! Για ένα νησί που το γνωρίζουμε ελάχιστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε ν’ αγαπήσουμε ότι δεν το γνωρίζουμε. Στόχος λοιπόν είναι να το γνωρίσουμε όσο πιο βαθιά μπορούμε, μέσα από το χθες και το σήμερα, γιατί αλλιώς πως θα το αγαπήσουμε; Αγαπάω ατομικά και ομαδικά έχει επακόλουθο…. φροντίζω….. μάχομαι… και σέβομαι. Αγάπη προς την Κέρκυρα είναι το Corfu Museum και τίποτε άλλο.

Μετρητής

Εμφανίσεις Άρθρων
3693900