Corfu Museum

Petsalis: Collection Of Corfu Island,Greece documents

Από τα πρώτα Ρωσσοτουρκικά έγραφα μετά την κατάληψη της Κέρκυρας

Η κατάληψη της Κέρκυρας από τον Ρωσσοτουρκικό στόλο έγινε την 21 Φεβ 1799

Το έγγραφο που παρουσιάζουμε είναι της 9/20 Ιουλίου 1799 και είναι σχετικό με την επαναφορά της τάξης στην Κέρκυρα.

aaa001

Παρά του Αμμεράλιου, και Καβαλιέρου ΟΥΣΑΚΩΦ, και του Καπιτάνια ΜΠΕΗ ΚΑΤΗΡ ΜΠΕΗ των Ναυαρχούντων τους συμμαχικούς Στόλους, τώντε Ρωσικόν Αυτοκρατερικών, και της υψηλής Οθωμανικής Πόρτας

Πρός τους Κατοίκους της Νήσου των Κορυφών

Όταν όλαι αι Ιονικαί Νήσοι ελευθερώθησαν με τα νικηφόρα άρματα των συμμαχικών Αυτοκρατορικών Στόλων, ο σκοπός μας ήταν οπού να αποκαταστήσωμεν εις καθ' ένα από αυτά τα Νησία, την εσωτερικήν ησυχίαν, την ειρήνην, και την ομόνοιαν, επειδή άνευ τούτου δεν εις δύνατε να απολάυση τινάς τους γλυκαίς καρπούς της ελευθερίας· επειδή δε εις την καπιτουλατζήνη ταύτης της χώρας εκρίναμεν εύλογον να επιβεβαιώσωμεν ότι τα απερασμένα σφάλματα μένουσιν αλησμονημένα, όθεν τώρα επιθυμούμεν και προστάζομεν, όπου όλα τα πρώτα αμαρτύματα να ελησμονιθώσιν,έάν ακολούθησαι προτότερον από των υπογραφών της καπιτουλατζήνης και έξω αν δεν ήθελον φαινερωθή φονικά, όπου τα επιχειρήστηκαν τολμήρες, και με κακουργίαν. Από τα υπάρχοντα οπού αρπάσθησαν, και δυναστικόν τρόπον επόρθησαν από διαφόρους ανθρώπους, δηλαδή διάφορα πράγματα, ζώα και τα λοιπά, όσα ήθελον ευρεθή τώρα σώα και ολόκληρα οπού το ογλιγορωτερος να επιστρέψωσίν είς τους Κυρίους Τους· εάν παρόμοια πράγματα θέλουν ευρεθή είς τα χέρια εκείνων οπού τα άρπασαν πρέπει να επιστεφθόση χωρίς άλλο είς εκείνους, παρά των οποίων τα άρπαξαν·  εάν όμως ταύτα τα υπ'αρχοντα ευρίσκονται εις εκείνους, οι οποίοι τα αγόρασαν πριν να πουπλικαριστή η παρούσα, πρέπει οπού να τα φανερώσωσι για να επιδοθώσιν είς τον Κυριόν τους ο οποίος θέλει πληρώση βέβαια εκείνον την τιμήν, η οποία μεθ' όρκου θέλει του γίνη φανερά, ήγουν την ποσότητα οπού επλήρωσε δια να αγοράσει αυτό το πράγμα. Αν τύχη και διενεργηθή η παρούσα εν διαστήματι ενός μηνός, και άν έπειτα  κανένα πράγμα από αρπασθέντα θέλει διορησθή εκείνο οπού δεν το επιτρέψη ή δεν θέλει το φανερώσην είς αυτλην την διωρίαν του καιρού,  θέλει αναγκασθή με βίας να επιστρέψει αυτό το πράγμα είς τους Κυρίους Τους, και τότε οποιούτο, αφ' ού αληθινά θέλη φανερωθή η παρακοή, και η ανυποταξία του, μέλλει να στερηθή από την κοινήν συγχώρησιν η οπία του υπεσχήθη· πρέπει οπού όλοι οι κάτοικοι των χωρίωννα αισθανθώσι και να γνωρίσωσι Την τιμήν μιας τιάυτης γενναίας, και μαγαλοψύχου συγχωρήσεως όθεν αυταί ας μείνωσιν ήσυχοι και ειρηνικοί ως υποτάσσωνται είς τους νόμους. ας αποδίδωσιν την πρέπουσαν τιμήν και σέβας είς συσταθείσαν Διοίκησιν, και εις όλας τας τάξεις των κατοίκων, και μάλιστα εις εκείνους οι οποίοι αλησμονώντας τα απερασμένα βάσανα, οπού υπέφεραν θέλουσιν τους συγχωρήση με μεγαλοψυχίαν, και με ελπίδα, οπού αυτοί οπού επροξένησαν τας ζημίας, θέλουσι τας αναπληρώση με την καλή τους προαίρεσιν βοηθώντας τους ζημιωμένους εις τας αναγκαίας υπηρεσίας τους· με τούτο το φερσιμόν τους αυτοί θέλουσιν αποκτήση την αγάπη, και την τιμήν της κοινότητος, και των ιδίων κατοίκων. Αυστηρότατα εμπιδίζεται και πραστάζεται, οπού εις το εξής ουδόλως να μην κάμνει ο ένας εις τον άλλο ύβρεις, αδικίας, ζημίας, και ενοχλήσεις επειδή κάθε αυθάδικον και τολμηρόν επιχείρημ, κάθε αδικία, ενόχλησις,παρακοή, και ανυποταξίαν εις την Διοίκησιν, σκληρότατα θέλουσιν παιδευθεί με όλη την αυστηρότητα των νόμων· εις το να τυπωθή δε, να πουμπλικαρησθή και να δημοσιευθή η παρούσα για όλη της Νήσου των Κορυφών και δια την πρέπουσαν αυτής ενέργεια αποστέλλεται εις το Σενάτο. Εκ της Ναυαρχίδας του Αγίου Πάυλου εις τους Κορυφούς, τη 9/20 του Ιουλίου 1799

Καπιτάνια ΜΠΕΗ ΚΑΤΗΡ ΜΠΕΗ                                                               Αμμιράλιο ΘΕΟΔΟΡΟΣ ΟΥΣΑΚΩΦ

            Κ.Μ.                                                                                                           Β. + Α.

                                                                        ΚΟΡΥΦΟΥΣ 1799

                  

Αναζήτηση

Corfu Museum

Corfu Museum….τι μπορεί να είναι αυτό;

Θα το έλεγα με μια λέξη…. Αγάπη! Για ένα νησί που το γνωρίζουμε ελάχιστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε ν’ αγαπήσουμε ότι δεν το γνωρίζουμε. Στόχος λοιπόν είναι να το γνωρίσουμε όσο πιο βαθιά μπορούμε, μέσα από το χθες και το σήμερα, γιατί αλλιώς πως θα το αγαπήσουμε; Αγαπάω ατομικά και ομαδικά έχει επακόλουθο…. φροντίζω….. μάχομαι… και σέβομαι. Αγάπη προς την Κέρκυρα είναι το Corfu Museum και τίποτε άλλο.

Μετρητής

Εμφανίσεις Άρθρων
3660501